กำหนดการ
 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ
 ประเภทของการนำเสนอผลงาน
 อัตราค่าลงทะเบียน
 วิธีชำระค่าลงทะเบียน
0